Miuul Logo
AWS Cloud Engineering Bootcamp
Sohbete Başla

AWS Cloud Engineering Bootcamp

Hızlandırılmış AWS Cloud Engineering Bootcamp

10 Hafta

Sektörden Mentorler

13+ Proje

7/24 Destek

Bitirme Projesi

Sertifika

Veri çağında yaşıyor olmamızdan ötürü, her an logaritmik olarak büyüyen verilerimizi depolamak, analiz etmek ve yönetmek problemi ile de karşı karşıyayız. Lokal sistemlerin veriye hem ulaşımı hem de işleme konusundaki yetersizliğinden kaynaklı cloud (bulut) sistemlerine olan ihtiyacımız da kaçınılmaz olmuştur. İhtiyaca göre hangi cloud sistemlerinin kullanılması sadece bir bilişim sorunu değil, aynı zamanda bireysel ve sektörel bazlı tüketici problemidir. Bu eğitim amazon web service’den bahsederken aynı zamanda genel olarak cloud sistemlerinin yapısı ve işleyişi, elinizdeki verisel ve yazılımsal problemlere olabilecek optimal çözümleri kazandıracak bakış açıları sunmaktadır.

Eğitmen

Sinan Artun

PROGRAM

AWS Cloud Engineering Bootcamp

Hafta 1 6 Saat

Amazon Web Service, Cloud Mimarisine Giriş ve Servislerin Kullanımı

Amazon Web Service bölümü, bulut mimarisinin temel unsurlarına ve servislerin kullanımına odaklanır. IAM'den (Identity and Access Management) FaaS'a (Function as a Service), bulut hizmetlerinin temel kategorileri olan IAAS, PAAS ve SAAS üzerinde durulur. RDS (Relational Database Service) ve SSH – EC2 gibi spesifik AWS hizmetlerini kullanmayı öğrenirken, geniş AWS ekosisteminin size sağlayabileceği avantajları da keşfedeceksiniz. Bu eğitim, bulut teknolojilerinin dinamik dünyasında başarılı olmanız için gereken temel bilgi ve becerileri sunar.

 • On-premises
 • IaaS (Infrastructure as a Service)
 • PaaS (Platform as a Service)
 • SaaS (Software as a Service)
 • FaaS (Function as a Service)
 • DBaaS (Database as a Service)
 • CaaS (Container as a Service)

 • What is IAM  service?
 • Security Credentials
 • Users
 • User groups
 • Roles
 • Policies
 • Statement

 • What is S3 Bucket? 
 • Security Credentials and Session
 • Python Boto3 library
 • Programmatic Access to Cloud
 • CLI Access to Cloud 

 Programmatic Access to S3 with Python

Hafta 2 6 Saat

Network’e Giriş

Network modülü, ağ teknolojilerinin temel prensiplerine derinlemesine bir giriş yapmanızı sağlar. TCP/IP ve Subnet gibi temel ağ protokolleri hakkında bilgi edinirken, bulut ağ teknolojilerine özgü konuları da inceleriz. Bu eğitim, ağ teknolojilerine hakim olmanızı sağlayacak ve bulut ağlarının dinamik dünyasında başarılı olmanız için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracaktır.

 • Basic Principles of Network
 • Basic Binary
 • ASCII Table
 • Link
 • Network (LAN)
 • IPv4
 • DNS
 • DHCP

 •      TCP/IP Model
 •      Firewall
 •      Protocol (TCPUDPICMP)
 •      Hash Algorithm

 •      VPC
 •      Router
 •      CIDR (Classless InterDomain Routing)
 •      Private vs Public IP
 •      Region
 •      VPC
 •      Availability Zone (AZ)
 •      Public Subnet
 •      Private Subnet
 •      Internet Gateway
 •      Router
 •      Security Group
 •      Access Control List

Hafta 3 3 Saat

EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2 (Elastic Compute Cloud), Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan bir bulut bilişim hizmetidir. Kullanıcılara, ihtiyaçlarına uygun sanal sunucular (EC2 örnekleri) oluşturma ve yönetme imkanı verir. Bu örnekler, farklı türlerde ve boyutlarda sunucuları temsil eder ve kullanıcılar iş yüklerine uygun olanı seçebilirler. Bu eğitim, EC2 hizmeti sayesinde, AWS'nin bulut altyapısını kullanarak kolayca ölçeklendirilebilir sanal sunucuları yönetebilmeniz için gereken temel bilgi ve becerileri sunar.

 •      EC2 Types
 •      Instance Types
 •      Elastic Network Interface (ENI)
 •      Stateful Firewall rules (SG)
 •      Stateless Firewall rules (ACL)
 •      Router and Rout Tables(RTBs)
 •      Internet Gateway
 •      Amazon Linux 2023   
 •      Key Pair(Pem)
 •      Elastic Block Storage
 •      IAM instance Profile
 •      User Data Bootstrap Shell Scripts
 •      EC2 Metadata v2
 •      VPC Endpoint(S3)

 •      Application Load Balancer (ALB)
 •      Crosszone Load Balancing
 •      Load Balancing Target Groups
 •      Target Group Health checks
 •      Load Balancing Stickiness
 •      ALB with Multi Availability Zone
 •      CNAME DNS Record 
 •      Project2 (Multi Instance Web Hosting with ALB)

 •      VPC Peering
 •      Peering Across Regions
 •      Overlapping CIDR Blocks
 •      Routing Table Rules
 •      Project3(MultiRegion VPC Peering Network)

Hafta 4 3 Saat

Amazon Web Services (AWS) ile Gerçek Zamanlı Veri Akışı ve Veritabanı Hizmetleri

Bu hafta , AWS platformunda gerçek zamanlı veri akışını işleme ve analiz etme imkanı sağlayan çeşitli hizmetleri, araçları ve teknikleri kapsamaktadır. Aynı zamanda AWS'in veritabanı hizmetleri, Amazon RDS, farklı veritabanı motorları, depolama, izleme, güvenlik ve bağlantı gibi veritabanı yönetimiyle ilgili bir dizi önemli konuyu içermektedir. Bu dersler sonucunda , gerçek zamanlı veri akışı ve veritabanı uygulamalarını daha iyi anlayabilir ve AWS'in sunduğu hizmetleri verimli bir şekilde kullanarak çeşitli projeler geliştirebilirsiniz.

 •      Real Time Streaming Data
 •      PythonBoto3
 •      Web Socket
 •      EC2
 •      Data manipulation
 •      IAM instance profile
 •      SSH Remote Access
 •      S3 Bucket
 •      S3 Storage Lens SQL query
 •      S3 Programatic File Upload
 •      EC2 Session with env
 •      EC2 env with Shell Script
 •      AL 2023 Python Setup
 •      Python Script as a Systemd Service

 •      What is RDS 
 •      DB Instances
 •      DB Engines
 •      DB Instance Classes
 •      DB Instance Storage
 •      DB Instance ENI in VPC
 •      RDS Subnet Group
 •      RDS Monitoring
 •      RDS Cluster
 •      RDS Remote Connection
 •      RDS Parameter Groups
 •      RDS IAM Role

 •      RDS with RoleBased S3 Access, Data Loading, and Remote Querying
 •      SG Firewall Rules
 •      (ARN)Amazon Resource Name Usage
 •      RDS DNS
 •      SSH Tunnel Remote Connecting on RDS

Hafta 5 4 Saat

Mikroservis ve Data Pipeline Mimarisi

Mikroservis mimarisi, büyük ve karmaşık uygulamaların bağımsız ve özerk hizmetlere parçalanarak geliştirildiği bir yapıdır. Her mikroservis, belirli bir işlevselliği yerine getirir ve kendi veritabanına sahiptir. Bu mimari, uygulamaların ölçeklendirilmesini, bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırırken, bir hizmette yapılan değişikliklerin diğer hizmetlere etki etmesini minimize eder. Data Pipeline mimarisi ise verilerin çeşitli kaynaklardan alınarak işlenip hedeflere yönlendirildiği otomatikleştirilmiş bir veri akışı yapısını ifade eder. Bu yapı, veri işleme, dönüştürme ve analiz süreçlerini düzenlerken, veri bütünlüğünü, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak için kullanılır. Bu haftaki derslerimizle birlikte Mikroservis ve Data Pipeline mimarilerini kullanarak, veri yönetimini daha etkili hale getiren, veri akışını ve analizini optimize eden bir proje hayata geçireceğiz. 

 •      EventDriven Computing
 •      Microservices Architecture
 •      Environment Variables
 •      IAM Integration
 •      Generate Custom Lambda Layers
 •      Lambda Runtime Settings
 •      VPC Support
 •      APIGATEWAY
 •      Configure Test Event
 •      Trigger
 •      APIGateway CORS
 •      HTTP API
 •      Postman
 •      Event Bridge as Lambda Trigger
 •      S3 as Lambda Trigger
 •      Lambda Monitoring
 •      Lambda Function within VPC

 •      Binance WebSocket API
 •      EC2 Python Script Auto Install with Shell Script
 •      Lambda Trigger with S3 Custom Event 
 •      RDS Aurora Database role using parameter groups.
 •      EC2 IAM Instance Profile for S3
 •      AWS Aurora SQL Dialect for Load Data from S3
 •      Remote Connection from Lambda to RDS

Hafta 6 3 Saat

Kinesis ve Redshift ile Veri Akışı ve Büyük Veri İşleme Projesi

Kinesis ve Redshift ile Veri Akışı ve Büyük Veri İşleme Projesi ile, Amazon Web Services (AWS) platformundaki Kinesis Data Stream ve Redshift hizmetlerini kullanarak gerçek zamanlı veri akışını ve büyük veri işleme süreçlerini içeren bir projeyi ele alacağız. Kinesis Data Stream, verileri hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde almak ve işlemek için kullanılırken, Redshift ise büyük ölçekte veri depolama ve analitik işlemler için veri ambarı hizmeti sunar. Bu haftaki derslerimiz ile birlikte yapacağımız projede, endüstriyel veri akışları üzerinden büyük miktarda veriyi toplayıp işleyerek, veri analitiği elde etmek amaçlanmaktadır. Kinesis ve Redshift'i bir arada kullanarak, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir veri akışı ve işleme altyapısı oluşturmayı hedefleyen bu proje, veri tabanlı kararları desteklemeye yönelik güçlü bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

 •      Data Steam Shards
 •      Data Stream Record
 •      Data Stream Capacity Modes

 •      What is Amazon Redshift 
 •      Redshift Cluster 
 •      Redshift Serverless

 • What is Kinesis Data Firehose
 •  Firehose Delivery Stream Between Kinesis Data Stream and Redshift 

 •      Real Time Big Data Streaming 
 •      Kinesis Data Stream 
 •      Kinesis Data Firehose
 •      Firehose Redshift Custom Manifest
 •      Firehose Monitoring
 •      Redshift Query Editor with Candlestick Chart
 •      Remote Connection to Redshift Cluster

 •      Secrets Manager
 •      Route53 Programmatic Access
 •      Git Project Setup
 •      EC2 IAM Role
 •      Lambda API Trigger
 •      Simple Notification Service (SNS)  Send SMS Mobile Phone

Hafta 7 3 Saat

ECR, ECS, Cognito

ECR (Elastic Container Registry), ECS (Elastic Container Service) ve Cognito, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan farklı hizmetlerdir. ECR, Docker konteyner görüntülerini depolamak ve yönetmek için kullanılır. AWS de çalışan uygulamaları kolayca dağıtmak ve yönetmek için ECS hizmeti kullanılır ve bu, konteyner tabanlı uygulamaların ölçeklendirilmesini ve yönetimini kolaylaştırır. Cognito ise kimlik doğrulama, kullanıcı yönetimi ve yetkilendirme için kullanılan bir hizmettir. Uygulamaların kullanıcı girişi ve kimlik yönetimini güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirmek için Cognito hizmetinden faydalanılabilir. Bu üç hizmet bir arada kullanılarak modern uygulamaların dağıtımını, yönetimini ve kullanıcı kimlik doğrulamasını kolaylaştıran güçlü bir çözüm sunulmaktadır.

 • What is Amazon Elastic Container Registry
 • Docker Container Build
 • ECR Container Image Push

 •     What is ECS (Elastic Container Service)
 •      ECS Cluster (fargate)
 •      ECS Service
 •      ECS Task

 •      What is  Cognito
 •      Cognito user Pools
 •      Cognito Identity Pools
 •      Identification Authentication Authorization with Cognito
 •      API Security
 •      JSON Web Token (JWT)
 •      Simple Mail Service (SMS)
 •      Simple Notification Service (SNS)
 •      Network Reachability Analyzer
 •      Authentication Flow
 •      Authentication Providers

 • Mobile ApplicationBackend Architecture
 • Simple Chat Application
 • Rest API with Authorizers

Hafta 8 3 Saat

DynamoDB and Sagemaker

DynamoDB, AWS tarafından sunulan tam yönetilen, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir NoSQL veritabanı hizmetidir. Kullanıcılar, uygulamalarına uygun şekilde veritabanlarını kolayca oluşturabilir, yönetebilir ve ölçekleyebilir. Hızlı ve düşük gecikmeli veri erişimi sayesinde büyük ölçekteki verileri etkin bir şekilde işlemek için idealdir. Sagemaker ise AWS tarafından sunulan tam yönetilen bir makine öğrenimi hizmetidir. Makine öğrenimi modellerini kolayca oluşturmak, eğitmek, dağıtmak ve yönetmek için kullanılır. Kullanıcılar, önceden hazırlanmış algoritmaları veya kendi özel modellerini kullanabilir. Bu haftaki dersler ile birlikte DynamoDb ve Sagemaker kullanımını öğreneceğiz.

 •      What is DynamoDB (NoSQL)
 •      AWS NoSQL Workbench
 •      DynamoDB Support PartiQL Statements
 •      DynamoDB VPC Gateway
 •      RCUWCU
 •      Ondemand and Provisioned Capacity Mode
 •      DynamoDB Gateway Routing 

 •      ECR (Elastic Container Registry)
 •      ECS (Elastic Container Service)
 •      DynamoDB
 •      Python Fast API
 •      ECS Task IAM Role for DynamoDB
 •      IAM Role Resource Limitation for DynamoDB Table

 •      ECR
 •      ECS Auto Scaling
 •      ALB
 •      RDS Cluster
 •      K6/http Stress Test 

 •      What is Sagemaker
 •      Notebook Instance
 •      Jupyter Notebook
 •      IAM Role for S3 Access

 •      Model Deployment as PKL File 
 •      API Gateway
 •      S3 Bucket as a Middleware
 •      Lambda Function with Container Image 

Hafta 9 3 Saat

Final Projects

Bootcamp'in son iki haftasında, kursiyerlerimiz kendi hayal ettikleri projeleri tasarlayarak workshop çalışmalarına katılma fırsatı buluyorlar. Gruplara ayrılan kursiyerler, kendi belirledikleri konular üzerinde eğitmen ve eğitim asistanları ile düzenli olarak bir araya gelerek, Bootcamp sürecinde öğrendikleri bütün konuları kapsayacak şekilde workshop çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Bu süreçte, projelerini birlikte geliştirerek, kendi fikirlerini hayata geçirme ve uygulama şansı elde ediyorlar. Workshop çalışması sonucunda ortaya çıkan projeler, heyecanla beklenen Youtube yayınında canlı olarak sunulacak, böylece hem katılımcılar hem de diğer izleyiciler, öğrencilerimizin başarılı çalışmalarını keyifle izleme imkanına sahip olacaklar. Bu süreç, Bootcamp'in zirvesini oluşturan, öğrenilenleri uygulamaya dönüştürme ve yaratıcı fikirleri paylaşma heyecanıyla dolu bir deneyim sunmaktadır.

Projeler

Eğitim içeriklerini gerçek iş dünyası projeleriyle güçlendirerek eşsiz kılmak için lider firmalar ile veri sponsorluğu kuruyoruz. Erişeceğiniz projelerin bir kısmına göz atın.

Başarı Hikayeleri

İlk olarak, bir sistem oluşturarak ardından makineleri konumlandırıp bu sistemlere scriptler yazarak işleri otomatikleştirme zevki alıyorsanız, bu Bootcamp tam size göre. AWS bilginizi bu alana eklemeniz, iş dünyasında size artı puan sağlayacaktır.

Barış Tokatlıoğlu

Junior Data Engineer, NTT Data Business Solutions Turkey

Eğitim almayı düşünenlere öneriler: Hedeflerinizi netleştirin, programları araştırın, kaynaklarınıza ve önceliklerinize dikkat edin, deneyimlerini dinleyin ve farklı eğitim seçeneklerini değerlendirin. Sinan hoca ile birebir görüşebilir ve kararınızı bu şekilde verebilirsiniz.

Cankat Saraç

Product Analyst, BridgitCare

Program diğerlerinden farklı olarak interaktif. Eğitmen ve mentorlarla sürekli iletişimdeyiz, sorularımıza anında cevaplar alıyoruz.

Emrah Doğuer

Elektrik Elektronik Mühendisi, Ural Telekom

Sinan Hoca'nın dersleri çok keyifli; sürekli aktifiz, projeler yaparak öğreniyoruz. Her hafta challengelarla bilgimizi pekiştirip, bootcamp sonunda bir proje ile sunduk.

Rıfat Barış KUŞCU

DevOps Team Leader, A101

Sinan Hoca'nın tecrübesi ve interaktif dersleri, işlemsel bilgi ve sınav hazırlığıyla da CV'nizi güçlendiriyor, projelerle pratik yapabiliyorsunuz.

Mehmet Tahir Memili

Data Scientist, Aienlighten

Katıldıktan sonra gördüm ki buradaki ortam, sadece ders izlemekten çok daha farklı. Hem diğer katılımcılarla hem de eğitmenle interaktif ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz, bu da öğrenme deneyimini çok daha verimli hale getiriyor.

Furkan Burhan Türkay

Machine Learning Engineerr, Wiro AI

En temel servislerinden başlayarak, son haftada ise bir bitirme projesiyle sektörde kullanılabilen sistemler hazırlama yeteneğine sahip hale geliyorduk. Kısa bir süre içinde AWS servislerini öğrenme konusunda oldukça etkili bir kurs olduğunu kanıtlıyor.

Tuğrul Gökçe

Big Data Engineer, Türkiye Sigorta

Eğitim içeriği tatmin edici; Sinan Hoca her şeyi düşünüp bilgiyi fazlasıyla aktarıyor. İlgi ve bilgi paylaşımı için teşekkürler.

Kaan ÇUKUR

Process Excellence Specialist, Mersin International Port

Bootcamp, yazılım potansiyelimi açığa çıkarıp AWS teorik bilgimi pekiştirirken, pratikte gerçek senaryolarda uygulama yapmayı öğretiyor.

Arda Akdere

Software Engineer, Freelancer

Miuul'daki eğitim, online normların ötesinde; önyargıları aşmama ve verimli bir süreç yaşamama yardımcı oldu. Sinan Hoca'nın ve Miuul ekibinin desteği, anlayışı çok değerliydi.

Tuğba Aktaş

Bilgisayar Mühendisi, Namık Kemal Üniversitesi

Program başladığında ise doğru karar verdiğimi gördüm. Alanım olmamasına rağmen eğitimin canlı olmalıyla ve uygulama şansı da bulmamla ilerleme gösterdim.

Mehmet Tunahan Okumuş

Jr. Data Scientist, Anadolu Grubu

Bu program, bulut sistemleri ve AWS'nin temelleri üzerine kurulu; veri yönetimi ve analiz becerilerini geliştiren pratik derslerle dolu ve gerçek dünya uygulamalarını kapsıyor.

Adem IŞIK

IT Uzmanı, ICRYPEX Crypto Exchange

Servis kurabilecek kadar net ve heyecan verici. Dersler projelerle, challange'larla ve workshoplarla zenginleşiyor, bilgi sürekli tazeleniyor.

Tuğrul Gökçe

Data Engineer, Türkiye Sigorta

AWS ile ilgili her ihtiyaca cevap veren kapsamlı eğitim; Sinan Hoca, konuyu anlaşılır kılıyor, ilgisiyle AWS'ye sürekli ilgi uyandırıyor.

Hüseyin Kocabıyık

Elektrik Mühendisi, Adm Elektrik

Rastlantıyla Miuul ve AWS Bootcamp'ine katıldım, çok memnunum. Sinan Bey'in Zoom ile bir saatlik özverili anlatımı, eğitmenin istekliliğini gösteriyor.

Batuhan Sarıhan

Bilgisayar Mühendisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi

İlk olarak, bir sistem oluşturarak ardından makineleri konumlandırıp bu sistemlere scriptler yazarak işleri otomatikleştirme zevki alıyorsanız, bu Bootcamp tam size göre. AWS bilginizi bu alana eklemeniz, iş dünyasında size artı puan sağlayacaktır.

Barış Tokatlıoğlu

Junior Data Engineer, NTT Data Business Solutions Turkey

Eğitim almayı düşünenlere öneriler: Hedeflerinizi netleştirin, programları araştırın, kaynaklarınıza ve önceliklerinize dikkat edin, deneyimlerini dinleyin ve farklı eğitim seçeneklerini değerlendirin. Sinan hoca ile birebir görüşebilir ve kararınızı bu şekilde verebilirsiniz.

Cankat Saraç

Product Analyst, BridgitCare

Program diğerlerinden farklı olarak interaktif. Eğitmen ve mentorlarla sürekli iletişimdeyiz, sorularımıza anında cevaplar alıyoruz.

Emrah Doğuer

Elektrik Elektronik Mühendisi, Ural Telekom

Sinan Hoca'nın dersleri çok keyifli; sürekli aktifiz, projeler yaparak öğreniyoruz. Her hafta challengelarla bilgimizi pekiştirip, bootcamp sonunda bir proje ile sunduk.

Rıfat Barış KUŞCU

DevOps Team Leader, A101

Sinan Hoca'nın tecrübesi ve interaktif dersleri, işlemsel bilgi ve sınav hazırlığıyla da CV'nizi güçlendiriyor, projelerle pratik yapabiliyorsunuz.

Mehmet Tahir Memili

Data Scientist, Aienlighten

Katıldıktan sonra gördüm ki buradaki ortam, sadece ders izlemekten çok daha farklı. Hem diğer katılımcılarla hem de eğitmenle interaktif ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz, bu da öğrenme deneyimini çok daha verimli hale getiriyor.

Furkan Burhan Türkay

Machine Learning Engineerr, Wiro AI

En temel servislerinden başlayarak, son haftada ise bir bitirme projesiyle sektörde kullanılabilen sistemler hazırlama yeteneğine sahip hale geliyorduk. Kısa bir süre içinde AWS servislerini öğrenme konusunda oldukça etkili bir kurs olduğunu kanıtlıyor.

Tuğrul Gökçe

Big Data Engineer, Türkiye Sigorta

Eğitim içeriği tatmin edici; Sinan Hoca her şeyi düşünüp bilgiyi fazlasıyla aktarıyor. İlgi ve bilgi paylaşımı için teşekkürler.

Kaan ÇUKUR

Process Excellence Specialist, Mersin International Port

Bootcamp, yazılım potansiyelimi açığa çıkarıp AWS teorik bilgimi pekiştirirken, pratikte gerçek senaryolarda uygulama yapmayı öğretiyor.

Arda Akdere

Software Engineer, Freelancer

Miuul'daki eğitim, online normların ötesinde; önyargıları aşmama ve verimli bir süreç yaşamama yardımcı oldu. Sinan Hoca'nın ve Miuul ekibinin desteği, anlayışı çok değerliydi.

Tuğba Aktaş

Bilgisayar Mühendisi, Namık Kemal Üniversitesi

Program başladığında ise doğru karar verdiğimi gördüm. Alanım olmamasına rağmen eğitimin canlı olmalıyla ve uygulama şansı da bulmamla ilerleme gösterdim.

Mehmet Tunahan Okumuş

Jr. Data Scientist, Anadolu Grubu

Bu program, bulut sistemleri ve AWS'nin temelleri üzerine kurulu; veri yönetimi ve analiz becerilerini geliştiren pratik derslerle dolu ve gerçek dünya uygulamalarını kapsıyor.

Adem IŞIK

IT Uzmanı, ICRYPEX Crypto Exchange

Servis kurabilecek kadar net ve heyecan verici. Dersler projelerle, challange'larla ve workshoplarla zenginleşiyor, bilgi sürekli tazeleniyor.

Tuğrul Gökçe

Data Engineer, Türkiye Sigorta

AWS ile ilgili her ihtiyaca cevap veren kapsamlı eğitim; Sinan Hoca, konuyu anlaşılır kılıyor, ilgisiyle AWS'ye sürekli ilgi uyandırıyor.

Hüseyin Kocabıyık

Elektrik Mühendisi, Adm Elektrik

Rastlantıyla Miuul ve AWS Bootcamp'ine katıldım, çok memnunum. Sinan Bey'in Zoom ile bir saatlik özverili anlatımı, eğitmenin istekliliğini gösteriyor.

Batuhan Sarıhan

Bilgisayar Mühendisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi

Erken Kayıt İndirimi

AWS Cloud Engineering Bootcamp

9. Dönem AWS Cloud Technical Bootcamp programı 28 Mayıs ile 13 Ağustos arasında gerçekleştirilecektir.

Canlı Dersler (Online)
Canlı Mentor Desteği
Ücretsiz Ön Hazırlık
5+ Uçtan Uca Proje Deneyimi
Tüm İçeriklere 6 Ay Erişim
Sertifika
Bireysel
450$
360$

Peşin veya taksitli ödeme imkanı

Peşin ödemelerde %5 indirim avantajı

ÖDEME YAP
Öğrenci
300$
240$

Peşin veya taksitli ödeme imkanı

Peşin ödemelerde %5 indirim avantajı

ÖDEME YAP
Sorularınızı Hızlıca Yanıtlayalım

AWS Cloud Engineering Bootcamp Mentorlerimiz

Yurt içi ve yurt dışından bir çok eğitmenimiz ile bootcamp programı boyunca mentorluk sağlıyoruz. Gerçek veri setleri ile ödev çözümleri yaparken yalnız olmayacak bu yolu her an mentorun ile yürüyeceksin.
Bize Ulaşın

İhtiyaçlarınızı görüşmek için sizinle iletişime geçeceğiz.

AWS Cloud Engineering Bootcamp
Şimdi başlamaya hazır mısın?

Öğrenmeye bugün başla - şimdi senin zamanın.

Şimdi Başvur